Yaratıcı Drama

Drama KGP

Psikolog eşliğinde, Yaratıcı Drama yöntemi kullanılarak hazırlanmış olan Kişilik Gelişim Programımız; Drama KGP 2003 yılından bu yana çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri için uygulanmaktadır.

Psikolog Eşliğinde

Yaratıcı Drama yöntemi kullanılarak hazırlanmış olan Kişilik Gelişim Programı, 2003 yılından bu yana çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri için uygulanmaktadır. Program, Psikolog eşliğinde Yaratıcı Drama Lideri tarafından yürütülmekte ve Tanıma, Geliştirme aşamaları uygulanmaktadır. Ayrıca, veliler de bilgilendirme görüşmeleri ile programın sorumlulukları hakkında bilgilendirilmekte ve güçlendirilmektedir.

Farklı Yaş Grupları

20 yıldır binlerce çocuğun ihtiyacı olan sosyal becerilerinin gelişmesine imkan sağlayan Drama KGP iki temel aşama ve farklı yaş gruplarından oluşmaktadır.

5-6 yaş, 7-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-15 yaş grupları

İstanbul’un 3 farklı bölgesinde; Ataşehir, Dragos, Çekmeköy ve Gaziantep’de uyguladığımız eğitim programlarımız için kayıt bilgi formunu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Drama KGP Aşamaları

1- Tanıma

Yaratıcı Drama ortamı, katılımcıların davranış ve tutumlarını doğal bir ortamda ortaya çıkarmalarını sağlar. Çocuklar, oyunlar ve doğaçlama yoluyla Kendini Tanıma, Dikkat-Algı, İletişim ve Sorun Çözme temaları ile ilgili davranışlarını ortaya koyarlar. Tutumlar, psikolog ve liderler tarafından gözlemlenir ve her çocuk için geliştirme hedefleri belirlenir. Sonunda, psikolog ve lider her çocuğun velisi ile bireysel görüşmeler yaparak gözlemlerini paylaşır ve ortak hedefler belirlenerek geliştirme aşamasına geçilir.

2- Geliştirme

DramaKGP, çocukların kendilerini özgürce ifade etmelerine ve gelişimlerine yardımcı olan bir ortamdır. Bu ortamda, çocuklara önceden belirlenen hedefler doğrultusunda roller verilir ve grup içinde güçlenmesi veya gelişmesi gereken davranışlar üzerinde farkındalık kazanması sağlanır. Geliştirme aşaması sonunda veli toplantıları yapılarak çocuğun gelişimi hakkında karşılıklı paylaşımlar yapılır.

Katılımcılarımız bizim için neler söyledi ?

SizDrama KGP Faydaları

Drama KGP Kayıt Bilgi Formu

Sorular ve Cevaplar

Drama, Yaratıcı Drama ve Hizmetlerimiz ile ilgili en çok merak edilen sorular ve cevapları

?

Drama, tiyatro, film, televizyon veya diğer görsel medya aracılığıyla anlatılan bir tür sanat eseridir. Drama, karakterlerin duygusal ve fiziksel olayları, çatışmaları, ilişkileri ve deneyimleri üzerine odaklanır. Genellikle gerçek hayattan esinlenen veya hayal ürünü olan hikayelerin dramatik bir şekilde anlatılmasıyla oluşturulur.

Dramanın temel özellikleri arasında diyaloglar, sahne yönergeleri, karakterlerin iç dünyasının keşfedilmesi ve duygusal yoğunluk bulunur. Drama, izleyiciyi etkilemek, duygusal tepkiler uyandırmak, düşündürmek ve hikayenin anlamını iletmek amacıyla kullanılır.

Dramanın tarihi çok eski dönemlere dayanır ve Antik Yunan’da büyük bir gelişme yaşamıştır. Aristoteles’in “Poetika” adlı eseri, drama kuramıyla ilgili önemli bir kaynaktır ve dramadaki yapısal unsurları ve etkileyici özellikleri analiz eder.

Drama, farklı türlerde olabilir, örneğin trajedi, komedi, melodi, romantik drama gibi. Trajedi, çatışma, felaket ve kahramanın acı çekmesi üzerine odaklanırken, komedi, gülmece ve eğlenceye odaklanır. Melodram, yoğun duygusal tepkileri vurgularken, romantik drama aşk ve duygusal ilişkilere odaklanır.

Drama, toplumsal konuları ele alabilir, insan ilişkilerini, ahlaki sorunları, politik veya tarihi olayları, psikolojik durumları ve daha birçok konuyu işleyebilir. Aynı zamanda, sahnede canlı performansların sergilenmesiyle izleyiciyle doğrudan etkileşim sağlar.

Genellikle çocuklara, Tiyatro ile ilgili temel eğitim veren ve Tiyatro eğitmenleri yönetiminde gerçekleştirilen bir eğitimdir.

Yaratıcı dramanın, Amerika’da da yaratıcı drama (creative drama), İngiltere’de eğitimde drama (Drama in education), Almanya’da okul oyunu ya da oyun ve etkileşim (schulspiel, spiel un interaktion) olarak, Avustralya’da eğitimde drama, Fransa’da okul tiyatrosu ve Avusturya’da ise oyun olarak isimlendirildiği görülmektedir (Morgül, 1999: 12).

Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Yaratıcı drama ve benzer diğer kavramlar üzerine önemli araştırmalara yer verdiği ve bu konudaki deneyimleri doğrultusunda yazdığı “Eğitimde Yaratıcı Drama” kitabında, yaratıcı dramanın Türkçe ve diğer dillerde pek çok farklı kavramla ifade edildiğini belirtmiştir. Adıgüzel, oyun pedagojisi, dramatizasyon, etkileşim pedagojisi, yaratıcı oyun, tiyatro pedagojisi, canlandırma, doğaçlama, animasyon… gibi ifade edilen bu kavramların ortak özelliklerinin yaratıcı drama ile örtüştüğünü ama, tanım, kapsam ve amaç açısından önemli farklar olduğundan da söz etmiştir. Yine aynı kitapta, “Eğitimde yaratıcı drama kavramının, eğitimde drama, yaratıcı drama veya tiyatrodan farklı olduğu bilinci içerisinde sadece drama olarak da kullanılabilir” olduğunu vurgulamıştır.

Tüm bu açıklamalara baktığımızda, yaratıcı dramanın, Türkiye dahil birçok ülkede farklı isimlerle yer aldığı daha net görülmektedir.

Türkiye’de yaratıcı drama kavramını ilk dile getiren ve uzun yıllar bu alandaki çalışmaları ile yaratıcı dramanın günümüzde geldiği düzeye büyük katılar sağlayan Prof.Dr.İnci San’a göre yaratıcı drama; Doğaçlama, rol oynama vb. Tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem deneyim, duygu ve yaşantıların yaratıcılık yoluyla aktarıldığı gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır (San, 1991).

Adıgüzel, “Eğitimde Yaratıcı Drama” kitabında İnci San’ın, dramanın önüne “yaratıcı” kelimesini bilerek eklemesindeki amacın, yazılmış bir metne bağlı kalmadan katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlamalar, canlandırmalardır olarak aktarır.

Adıgüzel (2013, s.41)yine, yaratıcı dramayı, grup, lider/eğitmen, mekan, düşünce gibi dört temel bileşenden ve teknikler, -mış gibi yapma, yaşantı, oyun, canlandırma gibi diğer diğer bileşenlerden oluştuğunu vurgulayarak şu tanımı yapmıştır; “Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.”

Çocuk, Genç veya Yetişkinlerin katıldığı, sosyal ve davranışsal becerilerin gelişmesinde etkisi olan, Yaratıcı drama Liderleri tarafından yürütülen bir kurs olarak geçer.

Yaratıcı drama süreçlerinde katılımcı, hem yaratıcı düşüncenin kendisi yani yaratıcı düşünen kişi, hem de yaratıcı düşünenin nesnesi yani aynı zamanda ürettiği düşünce ya da buluşlardır (Adıgüzel, Ö. 2013 Eğitimde Yaratıcı Drama, s.12)

Yaratıcı drama yöntemli çalışmalarda düşünce ve eylem üretimi, kişilere özgürlük tanıyan lider yaklaşımı ve dramatik anlarla yaratılan doğaçlama ve canlandırmalar, yaratıcı düşünme becerilerini harekete geçiren yönergelerle sağlanır. Yaratıcı drama çalışmalarında yargılar, beklentiler ve sınırlandırmalar yoktur. Bu özellikler, herhangi bir konu hakkında kişinin, kendi yaşantısal süreçlerini (duygu, düşünce, bilgi, gözlem, yaşantı…) roller ve doğaçlamalar yoluyla ilişkilendirmelerine, anlamlandırmalarına ve yeni çıkarımlarda bulunmalarına ortam sağlar.


Dramatik anlar, kişinin merak etme, düşünme, ilişkilendirme, üretme ve eyleme geçme yönlerini tetikler. Sürece devam edebilmek için, dramatik an/anlar ile yaratılan sorun, ihtiyaç veya beklenti karşılanmalıdır. Yaratılan durum ve tetiklenen yönler, yaratıcılığın harekete geçme nedenleridir. Kişi, harekete geçen bu yönlerini, doğal olarak kendi yaşantısal süreçlerinde olanlardan ve grup içindeki etkileşimden faydalanarak ortaya koyabilir. Kişinin, dramatik anlar karşısında ortaya koydukları kendine ait olanlardır ve bu ortaya koyuşlar yargılanamaz.

Sonuç olarak, drama sözcüğünün önüne getirilen yaratıcı(lık) sözcüğü ile oluşan Yaratıcı drama, herhangi bir konu ya da kazanıma yönelik yaratılan dramatik anlar, kişinin yaratıcılığını harekete geçirerek, kendinde var olanlar ile konu arasında ilişki kurmasını ve yeni çıkarımlarda bulunmasına ortam sağlar.

Yaratıcı drama yöntemli uygulamalar, kişilerin bir önceki duygu ve düşünceden sıyrılarak o ana odaklanmasını sağlamak için, heyecan verici, hareketli, herkesin katılıma istek duymasını sağlayacak oyunsu etkinliklerin yer aldığı ISINMA AŞAMASI ile başlar.

Isınma aşamasından sonra kişilerin, konu ile ilgili kendi var olanları o anda sözel ya da bedensel olarak ortaya koyabilmelerine ortam sağlayan DOĞAÇLAMA AŞAMASI uygulanır.

CANLANDIRMA AŞAMASI, kişilerin konuyu çok yönlü incelemesi, anlaşılması ve çıkarımlarda bulunabilmesi için, kazanıma uygun yönergeler doğrultusunda hazırladıkları ve içinde birçok farkındalık, öğrenme ve gelişme anları bulunan rol oynama ve doğaçlama çalışmaları gerçekleştirir.


Yaratıcı drama yöntemli bir çalışmanın sonunda kişilerin, süreç içinde kazanıma ulaşma düzeylerini ortaya çıkarmak amaçlı etkinlikler yapılır. Aynı zamanda pekiştirici etkisi olan bu süreç DEĞERLENDİRME AŞAMASI’dır

Yaratıcı dramanın kullanıldığı alana yönelik amaç doğrultusunda kazanımları olduğu gibi, her uygulamada kendiliğinden oluşan faydaları vardır.

 • Yaratıcı drama, oyunsu süreçler ve teknikler ile kişilerde merak ve ilgi oluşturarak sürece kendiliğinden katılmalarını, süreçte kalmalarını ve süreçten haz almalarını sağlar.
 • Yaratıcı drama süreçlerinde yargıların olmaması, kişide güven ve rahatlık duygusu yaratırken, ilerleyen süreçte kendini daha rahat ifade edebilmesini sağlar.
 • Yaratıcı drama, kişilerin farklı kimliklere girerek, birbirleri ile etkileşim içinde olmasını sağlar. Bu etkileşim sürecinde kişiler, kendi girdiği rol ve etkileşimde bulunduğu diğer rollerle empati kurmaya çalışır.
 • Yaratıcı drama, soyut ya da somut her şeyi roller üzerinden kişileştirebilir. Böylelikle, rolüne girdiği kişiyi, duyguyu, düşünceyi, bilgiyi, kavramı, nesneyi, yeri… ve diğer kişileştirilmiş rollerle olan ilişkilerini tanıma, inceleme anlamlandırabilme imkanı bulur.
 • Yaratıcı drama, kişilerin kendilerini sözel ve bedensel ifade etmelerine ortam sağlar.
 • Yaratıcı drama, kişilerin süreç içinde farklı duyguları tanımalarını ve sebeplerini fark edecekleri ortamlar yaratır.
 • Yaratıcı drama, kişilerin kendi yaşantısal süreçlerini kullanmalarına ve yaşamı deneyimlemelerine imkan sağlar.
 • Yaratıcı drama, kişilerin oluşturdukları kurgular içinde yer alan karşıtlıklar ve çatışma anlarında düşünme becerilerini kullanmalarını, dolayısıyla bireyin zihinsel gelişimine ortam sağlar.
 • Yaratıcı drama, kişilerin istediği davranışı, düşünceyi, duyguyu… roller üzerinden ifade edebilme ortamı yaratır.
 • Yaratıcı drama, kişilerin farklı konu, olay ve durumlarla karşılaşmasını sağlayarak, gerçek yaşamdaki birçok şeyi deneyimlemesini sağlar.
 • Yaratıcı drama, kişilerin kendini ifade etme, dinleme, anlama gibi önemli iletişim unsurlarını deneyimleyerek geliştirmesine ortam sağlar.
 • Yaratıcı drama, kişilerin karşılaştığı sorunları anlama, soruna uygun çözüm veya çözümler üretmesine ortam sağlayarak, sorun çözme becerilerinin gelişimine destek sağlar.

 

Yaratıcı drama, eğitim, öğretim, farkındalık ve gelişim gibi birçok alanda kullanılabilir. Daha genel bir söylemle, yaşamın her alnında bir yöntem olarak kullanılabilir.

Sosyal beceri eğitiminde,
Yaratıcı düşünme becerileri eğitiminde,
Çocukların kişilik gelişimlerine destek programlarında,
Gençlerin kişisel gelişimlerinde,
Yetişkinlerin kendilerini gerçekleştirme süreçlerinde,
Özel temalı konuların işlenmesinde,
Değerler eğitiminde,
Kişisel gelişim eğitimlerinde,
Ders konularının işlenmesinde,
Öğretmen eğitimlerinde,
Şirketlerin toplu işe alımlarında,
Şirket çalışanlarının ihtiyaç duyduğu öğrenme ve gelişim alanlarında,
Anne baba gelişim eğitimlerinde,
Özel amaçlı çalışma gruplarında,
ve daha birçok alanda yöntem olarak yaratıcı drama kullanılabilir.

Yaratıcı drama, çocuklara birçok değerli kazanım sunan etkileyici bir yöntemdir. Samimi bir dilde ifade etmeye çalışayım:

Yaratıcı drama, çocuklar için oyunun ve keşfin güçlü bir kombinasyonunu sunar. Bu yöntem, çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Yaratıcı drama, onlara eğlenceli bir şekilde öğrenme ve keşfetme fırsatı verirken, aynı zamanda duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunur.

Yaratıcı drama, çocuklara kendilerini ifade etme ve duygusal dünyalarını keşfetme fırsatı sağlar. Oyunlar ve roller aracılığıyla, çocuklar duygusal deneyimlerini ifade edebilir, farklı karakterleri canlandırarak empati kurmayı öğrenebilirler. Bu, onların duygusal zekalarını geliştirirken, duygusal ifade becerilerini de güçlendirir.

Aynı zamanda, yaratıcı drama çocukların iletişim becerilerini de geliştirir. Grup oyunları ve işbirliği gerektiren aktiviteler, çocukların birlikte çalışma, diğerlerini dinleme, fikir alışverişi yapma ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Çocuklar, farklı rolleri üstlenerek ve birlikte oyunlar yoluyla iletişim kurarak, kendilerini ifade etme ve başkalarını anlama becerilerini geliştirirler.

Yaratıcı drama aynı zamanda çocukların özgüvenlerini artırır. Sahne üzerinde performans sergilemek, kendine güven duymayı ve kendini ifade etmeyi gerektirir. Çocuklar, rollerini oynarken, fikirlerini ifade ederken ve yaratıcılıklarını ortaya koyarken kendilerine olan güvenlerini geliştirirler.

Bunun yanı sıra, yaratıcı drama çocukların problem çözme becerilerini, eleştirel düşünme yeteneklerini ve hayal güçlerini geliştirir. Drama aktiviteleri, çocuklara farklı senaryolar ve durumlar üzerinde düşünme, çözüm yolları bulma ve alternatifler oluşturma fırsatı verir. Bu da onların zihinsel esnekliklerini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

Yaratıcı drama çocuklara birçok değerli kazanım sunar. Onlara özgüven, iletişim, empati, problem çözme ve yaratıcılık gibi önemli becerileri geliştirme fırsatı verir.

İnsanoğlu küçük yaşlarda, deneyerek, dokunarak, sorarak öğrenmeye çalışır. Ancak kendisine bir şey öğretilmeye çalışıldığında, bir sebep ve gerekçeye ihtiyaç duyar. Bir diğer deyişle neden öğrenmesi, bilmesi gerektiğini anlamak ister. Eğer kişide bu gerekçe yeterli oluşmadı ise direnç gösterir ya da öğrendiğini içselleştiremez. Bu gerekliliğin karşılanma düzeyi, öğrencinin o konuya ilgisini arttırır ya da azaltır. Eğitim sistemimizde bu gerekçeleri yaratmaya ihtiyaç duyulmadan aktarılmaya çalışılan her bilgi de böyle bir dirençle karşılaşır. Eğitimin anahtar ilkesi; öğrenciyi bilgiye, öğrenmeye itmek değil, bilgiye, öğrenmeye çekmek olmalıdır. Gönülsüzlük temelinde yürütülen her eğitim faaliyetinin varabileceği nihai hedef sınavları geçerek zorunlu bir prosedürü atlamanın ötesine geçemeyecektir.

Öğrenciyi bilgiye ve öğrenmeye çekebilmek, öğrenilecek olanla ilgili merak uyandırma, öğrenme gerekçesi yaratma ve öğrenmeyi öğrenmekten haz duyacakları yöntem ve yaklaşımlarla sağlanabilir.

Öğretimde Yaratıcı drama yöntemi ve bu yöntemde kullanılan teknikler, yaklaşımlar, yaratılan dramatik anlar, öğrencinin öğrenilecek olanla ilişkisini güçlendiren ortamlar yaratarak, öğrencilerin, kendi yaşantısal süreçlerini kullanmasını, o an ile ilişkilendirerek eyleme dönüştürmesini ve kendine özgün ifadelerle çıkarımlarda bulunabilmesini sağlamaktadır. Böylelikle öğrenci, soyut ya da somut olan her şeyi, her bilgiyi, her olayı ve ilişkiyi inceleyebilir, defalarca deneyimleyebilir, fikir üretebilir ve geliştirebilir.

Öğretimde yaratıcı drama (ÖYD) modelinde Rol oynama ve doğaçlamalar, sadece kişi değil, hayvan, bitki, nesne, kavram, yer, tarih vb. er türlü canlı, cansız, soyut, somut varlıklar ve olgular üzerinden yapılabilir.
Öğrenci konu ile ilgili bir kişiyi tanımlarken, ilişkileri irdelerken ya da bir yeri, tarihi, olguyu, olayı, kavramı, tanımı ve özellikleri ile öğrenirken, rol üzerinden somutlaştırarak daha anlaşılır bir hale getirir, inceler, içselleştirir. Doğaçlama ya da canlandırma aşamalarında öğrenciler bazen; dağ, ova, deniz, ülke, gezegen vb. yerlerin, bazen; üçgen, açı, kenar, atom, molekül, element, enerji, uzay, rönesans, realizm, demokrasi, laiklik, yardımlaşma, saygı vb. somut ya da soyut kavramların, bazen; M. Kemal ATATÜRK, Fatih Sultan Mehmet, Leonardo da vinci, Nazım Hikmet, Mozart, Mimar Sinan vb. kişilerin, Bazen ise; kaldıraç, uçak, kömür, cam…gibi nesnelerin rollerine girerek inceleme, tanıma, fark etme, anlama ve öğrenme durumlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirir.

ÖYD modelinde yer alan yönergelerdeki dramatik an/anlar, öğrenilecek bilgiyi ön plana çıkarması, vurgulanması ve öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirerek, üzerinde düşünmeyi, tartışmayı ve sağlaması ile öğrenme anını güçlendirir.

Bu uygulamalarla gerçekleşen öğrenme süreçlerinde öğrenci, bilgiyi olduğu gibi almak yerine, kendi duygu, düşünce, birikim ve yaratı
cılığını kullanarak, bilgi ile gerçek bir ilişki kurabilir. Böylece öğrenci bilgi içinde gezinerek onu inceleyebilir, sorgulayabilir, tartışabilir, diğer bilgilerle ve yaşantı ile neden ve nasıl ilişkilendirebileceğine kendi karar verir. Böylece öğrenci öğrenme sürecinde gerçekten aktif yer almış olur.

Öğrenme süreçleri, eğitsel süreçlerle bir bütünlük içerisinde olabilir. Yaratıcı Dramanın doğal kazanımları zaten, eğitsel süreçlerdeki kazanımlarla örtüşmektedir. Bu “eğitsel” kazanımlar, ÖYD modelli yazılan planlarda örtük gibi görünse de, uygulama süreçlerinde çok belirgin olarak ortaya çıkmakta ve uygulamaların sürekliliği öğrencilerin sosyal, duygusal ve davranışsal alanlarında gelişim sağlamaktadır. Buradaki en önemli unsur ve kriter, eğitsel kazanımların Yaratıcı drama lider özelliklerine uyumlu öğretmen tutum ve yaklaşımları ile gerçekleşebiliyor olmasıdır.

ÖYD İlkeleri:
1- Seyirlik olmaması
2- Bilginin kişileştirilmesi
3- Sonuç değil süreç odaklı olması
4- Yargıların olmaması
5- Katılımın gönüllü olması
6- Rol oynama ve doğaçlama temelli olması
7- Bilginin somutlaştırılması, anlamlandırılması ve yapılandırılması
8- Yönergelerde dramatik an (Çatışma) olması,
9- Katılımcıların kendi yaşantısal süreçlerinden faydalanmalarının sağlanması,
10- Tüm öğrenme alanlarının aynı anda kullanılması
11- Eğitmenlerin Ö.Y.D. eğitimi almış olmaları

ÖYD modelinde kullanılan teknikler:
Yaratıcı drama yöntemli uygulamalarda, Rol oynama ve doğaçlama tekniği başta olmak üzere kullanılan daha birçok drama tekniği vardır. Yaratıcı drama uygulamalarında bu teknikler genelde bir karakter ve bu karakterin duyguları, davranışları, ilişkileri ve içinde bulunduğu durum, olay ve çevresi üzerinden kullanılırken, ÖYD modelli uygulamalarda ise, öğrenme- öğretme süreçlerinde yer alan her şeyle ilgili kullanılabilir.
Drama tekniklerin kullanımının, ÖYD modelli uygulamalardaki en önemli farkı, öğrencilerin konu ile ilgili soyut ya da somut herhangi bir şeyin rolüne girerek o şeyi kişileştirebilmeleridir. Özellikle bu yönü ile öğrencilerin konu ile ilgili her şeyi daha somut ve canlı olarak ele almalarını, incelemelerini, karşılaştırmalarını ve dolayısıyla anlamlandırmalarını sağlar.

Rol oynama, doğaçlama ve diğer tekniklerin ÖYD süreçlerinde verimli kullanılabilmesi için, öğrencilere verilen yönergelerin içeriği, kazanım, kavram, odak bakımından gerekli kelime ya da kelime gruplarından oluşmalıdır.

Okul öncesi alanda uygulanan Yaratıcı drama yöntemli çalışmaları, 5 yaş ve üzerinde daha verimli olmaktadır. Bir çalışmanın Yaratıcı drama olabilmesi için grubun yönergelerle ortaya konan dramatik kurguyu, kendi yaşantısal süreçlerinden faydalanarak, eyleme dönüştürecek tutumlar göstermesi gerekir.

Ancak, 5 yaş öncesi çocuklar genelde, yönergeler karşısında daha çok söyleneni yapma, taklit etme gibi eylemler ortaya koyabilmektedirler. Bu haliyle yapılan çalışmalar dramatizasyon ya da oyun içerikli çalışmalar olarak nitelendirilebilir. 5 yaş altı çocukların, Yaratıcı drama sürecine uyum sağlayabilecek özelliklerde olması, onlarla yaratıcı drama yapılabilir olduğunu da gösterir.

Okul öncesinde yaratıcı drama yöntemli çalışmalar da, bir plan çerçevesinde gerçekleştirilir. Canlandırma aşaması hariç, plan içeriği ve uygulama süreçleri yaş özellikleri göz önünde tutularak hazırlanan etkinlikler bakımından aynıdır.

Canlandırma aşaması, küçük gruplarla oluşturulan canlandırmalardan daha çok, tüm küme ile doğaçlama tekniğinin kullanıldığı dramatik bir kurgu içerisinde gerçekleştirilir. Çocukların tamamı lider (öğretmen) ile birlikte sürecin içinde yer alırlar.

Yaratıcı drama yöntemli bir çalışmanın canlandırma aşamasında çocuklar, kanavası önceden oluşturulan hikayenin kahramanları olarak, hikayenin amacına doğru ilerleyen bir süreç içinde yer alırlar. Bu süreçte kahramanlar (çocuklar), kazanıma ulaşılması için yaratılan dramatik anlar, engeller, sorunlar, olaylar ve durumlarla karşılaştırılır. Çocuklar kendi yaşantısal süreçlerinden faydalanarak bu anlara yönelik duyguları, düşünceleri, davranışları ve yaratıcılıkları eyleme geçer. Yaratıcı drama yöntemi, aşamaları, teknikleri ve uygulayıcı yaklaşımı ile oluşturulan bu ortamda çocuklar, herhangi bir konuyu, kendisi de her yönden aktif olarak, yapar, yaşar, deneyimler.

Yaratıcı Drama, her yaş grubundaki insanların katılabileceği eğlenceli bir etkinliktir. İlk adımlarını okul öncesi dönemde atan çocuklar için bazı temel Yaratıcı Drama etkinlikleri mevcuttur. Ancak daha kapsamlı ve yapılandırılmış programlar genellikle ilkokul çağından itibaren başlar.

Yaratıcı Drama, gençlere ve yetişkinlere de hitap eden bir yöntemdir ve eğitim veya terapi amacıyla kullanılabilir. Her yaş grubuna özel olarak tasarlanabilen Yaratıcı Drama programları, katılımcılara sosyal bağlantılarını güçlendirmeyi, duygusal zekalarını geliştirmeyi ve kendilerini ifade etmeyi öğretir. Yaratıcı Drama ile içsel keşifler yaparak, güven duygusunu artırırken bir yandan da keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Yaratıcı drama etkinlikleri, çocukların hayal güçlerini kullanarak rol yapma, oyun ve keşif yapma süreçlerini içerir. İşte yaratıcı drama etkinliklerine örnekler:

 1. Rol Oyunları: Çocuklar farklı karakterleri canlandırarak hikayeler oluşturabilirler. Bu etkinlik, çocukların empati kurma, duygusal ifade becerileri ve iletişim yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 2. Improvizasyon: Improvizasyon etkinlikleri, çocukların spontane olarak fikirler üretmelerini ve hikayeleri canlandırmalarını sağlar. Bu etkinliklerde, çocuklara verilen bir senaryo veya durum üzerinde hızlıca düşünmeleri ve tepki vermeleri istenir.

 3. Hareket ve Dans: Hareket ve dans etkinlikleri, çocukların bedensel ifade becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Müzik eşliğinde dans etmek veya belirli bir hikayeyi beden diliyle anlatmak, çocukların yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini artırır.

 4. Masal Anlatma: Çocuklara masal anlatma ve masal karakterlerini canlandırma fırsatı vermek, hayal güçlerini ve dil becerilerini geliştirir. Çocuklar, kendi masallarını da oluşturabilir ve diğerlerine anlatabilir.

 5. Drama Oyunları: Drama oyunları, çocukların birlikte çalışma, işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlar. Örneğin, bir grup olarak bir problem çözme oyunu oynamak veya belirli bir senaryoya göre rolleri paylaşmak gibi etkinlikler bu kategoriye girer.

 6. Görsel Drama: Görsel drama, resim veya fotoğraflar kullanarak hikayeler anlatma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme amacı taşır. Çocuklar, bir resme bakarak hikayeler oluşturabilir veya verilen bir resmi canlandırarak duygusal bağlantılar kurabilir.

 7. Sahne Performansları: Çocukların bir oyun veya senaryo üzerinde çalışarak bir sahne performansı sergilemeleri, kendilerine güvenlerini artırır ve topluluk önünde kendilerini ifade etme becerilerini geliştirir. Bu tür etkinliklerde kostümler, dekorlar ve ses efektleri gibi unsurlar da kullanılabilir.

Yaratıcı drama etkinlikleri, çocukların katılımını teşvik eden, eğlenceli ve interaktif bir şekilde gerçekleştirilen etkinliklerdir. Bu etkinlikler çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve sosyal becerilerini desteklerken, onlara öğrenme ve keşif yapma fırsatı sunar.

20 yıldır, davranış, duygu ve düşünceler Siz Drama'da gelişiyor!

Haber ve duyurularımız için bültenimize abone olabilirsiniz.