Eğitim Öğretimde Yaratıcı Drama

Dersler ( okul öncesi, Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler...) Yaratıcı Drama yöntemi ile işlenebilirmi ?

Ö.Y.D. nin öğrenmedeki etkisi nedir?

Ö.Y.D.nin öğrencideki etkisi nedir?

Ö.Y.D. nin akademik başarıdaki etkisi nedir?

Bilimsel araştırmalara göre, çocuğun öğrenme süreçlerine aktif katılımı, öğrenmede verimi arttırmaktadır. MEB müfredatının da benimsemiş olduğu yapılandırmacı yaklaşımla, çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmesi hedeflenmektedir. Öğrencinin katılımını sağlayan öğretim yöntemleri, bilginin somutlaştırılmasını, hayat ile ilişkilendirilmesini ve kalıcılığı sağladığı için, geliştirilme ve uygulama açısından çok önem kazanmıştır. Böylece çocuğun sadece bilgili olmasına değil, duygusal ve sosyal gelişimine de destek verilmektedir.

Yapılandırmacı yaklaşımda bir streteji = Ö.Y.D.

 Öğretimde Yaratıcı drama (Ö.Y.D.) yöntemli öğrenme; ezbersiz, katılımcı, aktif, keyifli, istek uyandıran bir öğrenme ortamı sağlar,  bu yöntemle işlenen derste öğrenciler, bilgiyi, kendi duygu, düşünce, gözlem, yaşantı ve yaratıcılığını kullanarak diğer bilgiler ve yaşamla ilişkilendirebilir, kalıcı öğrenmeyi yaşarlar.

Yaratıcı drama yöntemi ile dersler işlenirken,yöntemde kullanılan yaratıcı drama teknikleri, rol oynama ve oyunumsu süreçlerle öğrenciler, pasif bir dinleyici olmaktan çıkar, derse aktif bir katılım sağlarlar.Öğrencinin, o konu ile ilgili duygu, düşünce, gözlem ve hayal gücünü ortaya koymasına imkân verilerek, konuyu irdelemesi, denemesi, yeniden yapılandırması ile üst zihinsel becerileri aktive edilir. Öğrenme alanlarının tamamının kullanılması ile ders, yaparak-yaşayarak gerçekleştiği için öğrenme daha rahat içselleşir ve kalıcılığı sağlanır.

Sizdrama, eğitim öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerimize yönelik Ö.Y.D. Öğretmen eğitim programı uygulamaktadır.

Öğretmenlere uyguladığımız, Ö.Y.D. Eğitim programının test edilmişliği ve güvenirliliği nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Ö.Y.D. Eğitim Programımız, Özel bir eğitim kurumunda 5 yıldır devamlı uygulanmaktadır.Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve lise kademe derslerinin, yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesine yönelik öğretmen eğitim programı Suat Güneş/Sizdrama tarafından 2009 yılından itibaren uygulanmaktadır. Bu uygulama hakkındaki bildirilerimiz farklı seminer ve sempozyum ortamlarında paylaşılmıştır.

Bu uygulama sürecinde yapılan çalışmalar;

Öğretmenlere Yaratıcı Drama yöntem eğitimi,

Öğretmenlerin Yaratıcı drama yöntemli ders planı hazırlaması, planların revize edilmesi

Öğretmenlerin planları uygulaması, uygulamaların izlenmesi

Planların ve  uygulamaların değerlendirilmesi

Yaratıcı drama rehber kitabının oluşturulması

Her yıl derslerin ( Matematik, Fen Bilgisi, Hayat bilgisi, Sosyal bilgiler, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Kimya, Fizik, Matematik, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe…) Yaratıcı Drama yöntemli işlenmesi sağlanmıştır.

Ö.Y.D. hakkında katıldığımız, seminer ve sempozyumdaki paylaşımlarımız

2011 yılı "Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama sempozyumu" nda bu uygulamaların, süreci ve sonuçları bildiri olarak sunulmuştur.

2013 yılında 1.Ö.Y.D. Semineri "Öğretimde yaratıcı drama uygulamalı semineri"nde, Yaratıcı dramanın ders işleyişteki etkisi üzerine, Program dahilinde Y.Drama eğitimi almış öğretmenler tarafından uygulama atölyeleri gerçekleşmiştir.Bu eğitim programına katılan öğretmenler, kendi ders  (Anaokulu müfredatı,İlköğretim müfredatında, Matematik, Fen Bilgisi, Hayat bilgisi, Sosyal bilgiler, Türkçe, Branş müfredatında, Türk Dili ve Edebiyatı, Kimya, Fizik, Matematik, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe… ) konu kazanımlarına  uygun Yaratıcı Drama ders planı hazırlayabilir, uygulayabilir ve öğrencilerinin ne şekilde kazanıma ulaştıklarını değerlendirebilir.

2014 Yılında 2.Ö.Y.D. seminerinde, Bir eğitim kurumunda Ö.Y.D. ÖĞRETİM MODELİ olarak sunulmuştur.

Ö.Y.D. Öğretmen eğitim programının içeriği ve süresi :

Program 150 dakikalık 8 oturumdan oluşmaktadır. Grup sayısı 12- 20 kişi olmalıdır.

Ö.Y.D. Öğretmen Eğitim Program içeriği:

    Yaratıcı Drama yöntemi ve uygulamaları hakkında teorik bilgi.
    Yaratıcı Dramada rol oynama ve nesne mekân kullanımı
    Yaratıcı Drama teknikleri
    Yaratıcı Drama ders planı aşamaları
    Yaratıcı Drama yöntemi ile ders planı hazırlama
    Yaratıcı Drama yöntemi ile ders işlemede öğretmen tutum ve davranışları
    Katılımcının Yaratıcı Drama yöntem uygulamaları
    Uygulama değerlendirmeleri

“Eğitimde Öğretimde Yaratıcı Drama” nın Öğretmen/Eğitmen Üzerindeki Gelişimsel Etkisi

Eğitim Öğretimde Yaratıcı Drama uygulamaları yoluyla öğretmenlerin;

1-Yaratıcı drama yöntemini bilme, ders planını ve içeriğini oluşturarak uygulayabilme ve değerlendirebilme,

2-Öğrencinin ayırt edici özelliklerini tanıma ve bu özellikler doğrultusunda ihtiyaç duyulan farklı öğrenme biçimlerinin gerekliliğini fark etme,

3-Öğrencilerin aktif öğrenmelerine ortam sağlayan yönergeleri verme becerisi geliştirebilme,

4-Yaratıcı drama yöntemini kullanarak, konuyu farklı disiplinlerle daha rahat ilişkilendirebilme,

5-Yaratıcı drama ile tiyatro ve dramatizasyon arasındaki farkları tespit edebilme,

6-Derslerde, jest, mimik ve sesini daha etkin kullanabilme.

7- Öğrenci ile daha olumlu iletişim kurma becerilerinde gelişim gösterebilme.

 

Öğrenme ilkelerinde yaratıcı dramanın öğrencideki etkileri:

1 - Öğrenmelerde somut bilgilerden ve öğrencinin bildiklerinden hareket ederek, yeni öğrenmelerle ilişkilerinin kurulması, öğrenme düzeyini arttırır.

-  Yaratıcı drama yönteminde, bilgi doğaçlamalarla somutlaştırılır, öğrencinin kendi duygu, düşünce, gözlem, yaşantı ve yaratıcılığı ile yeniden yapılandırılmasına ortam sağlar.

2 - Öğrenme sırasında öğrencinin ne kadar çok duyu organı harekete geçirilirse, öğrenme o derece etkili olur.

-  Yaratıcı dramada, öğrenci tüm öğrenme alanlarını kullanarak, görerek, dinleyerek, konuşarak, dokunarak, hissederek öğrenir.

3 - Öğrencinin uyarılma düzeyini arttırarak, dikkat ve seçici algıyı harekete geçiren etkinlik seçilerek, öğrencinin dikkati derse çekilir.

-  Yaratıcı dramada uygulanan oyun ve drama teknikleri öğrencide merak uyandıran, heyecanlandıran, harekete geçmesini sağlayan eyleme dönük çalışmalardır.

4 - Öğrenci kendi yaptıklarından daha iyi öğrenir.

-  Yaratıcı dramada, öğrenci yapar, yaşar, dener, keşfeder ve uygulayarak öğrenir.

5 - Öğrenme, öğrenciler ve öğretmen arasında oluşturulan etkileşimler ile gerçekleşebilir.

-  Yaratıcı dramada, öğrenciyi aktif kılan yönergelerin, öğretmen tarafından verilmesi ve  sürecin demokratik işleyişine, öğretmenin yargısız (doğru-yanlış, başarılı-başarısız…) duruşu olumlu etkileşimler kurulmasını sağlar.

6 - Önceki öğrenmeler üzerine yeni öğrenmeler inşa edilebilir. (Aykaç,2005)

- Yaratıcı dramada, öğrencinin, konu ile ilgili verileri alıp, önceki bilgi, düşünce ve gözlemleri ile birleştirip yeniden harmanlayarak yapılandırması ile konuya ilişkin kendine özgü yargı ve kavramları oluşturuyor olması aktif öğrenmeyi sağlar.

Bölümler

1

Öğretmenlere Yönelik Sınıf Yönetimi Eğitimi

Günümüzde öğretmenlerin en temel ihtiyacı sınıf yönetimine ve atmosferine dair olumlu bir beceri edinmektir. Bu ihtiyaç doğrultusunda Sizdrama olarak bizler...

2

Eğitim Öğretimde Yaratıcı Drama

Dersler ( okul öncesi, Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler...) Yaratıcı Drama yöntemi ile işlenebilirmi ?Ö.Y.D. nin öğrenmedeki...

3

Şirket Eğitim Programları

Sizdrama olarak şirketiniz için en uygun eğitimi planlamakta ve gerçekleştirmekte, psikolog, lider, eğitimci ve insan kaynakları uzmanlarımızla birlikte çalıştığımız programlarımız...

4

İşe Alım – Dramatik

Sizdrama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, kurumların insan kaynakları departmanlarına farklı ve yenilikçi bir hizmetle yeni bir bakış açısının kapılarını açıyor.DramatİK,...

5

Öğretmen İmaj ve İletişim Eğitimi

Bir eğitim kurumunun en önemli ihtiyaçlarından biri öğretmenlerin gerek kendi aralarında gerek çocuklarla gerek yönetimle gerek de velilerle kurduğu iletişimin...

6

Şirket hizmetleri

Şirketlerin,  çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri eğitimler, şirketin kendi kurum kültürü ve çalışandan beklediği beceriler göz önünde tutularak özel eğitim...

Videolarımız

To Top